Акафист Казанской иконе Божией Матери

Непременно нужно прочитать христианский акафист перед иконой Казанской Божьей Матери, когда вы нуждаетесь в заступничестве и помощи Богородицы

Казанская икона Божией Матери, Невьянск, XVIII в.
pinterest button

Кондак 1

Из­бра́н­ной от всех ро­до́в За­сту́п­ни­це ро́­да хри­сти­а́н­ска­го, по­кро́­вом Своея́ бла́­гос­ти по­кры­ва́ю­щей стра­ну́ на́­шу пра­во­сла́в­ную, бла­го­да́р­ствен­ная пе́­ния при­но́­сим Ти, Бо­го­ро́­ди­це, о яв­ле́­нии чу́д­ныя Твоея́ ико́­ны. Ты же, я́ко Все­ми́­лос­ти­вая, всех при­те­ка́ю­щих к Те­бе́ По­мо́щ­ни­це, за­сту­па́й нас во всех ско́р­бех и ну́ж­дах, бе­да́х и на­па́с­тех, да зо­ве́м Ти: Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Икос 1

А́н­гел пред­ста́­тель по́с­лан бысть ре­щи́ Бо­го­ро́­ди­це «Ра́­дуй­ся», ег­да́ Бог Сло́­во во­площа́­ше­ся во утро́­бе Ея́: и мы, гре́ш­нии, про­слав­ля́ю­ще яв­ле́­ние чу́д­ныя Ея́ ико́­ны и Бо­же́ст­вен­на­го Мла­де́н­ца Спа́­са Хри­ста́, со уми­ле́­нием во­пи­е́м Бла­го­да́т­ней:

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це; Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия. Ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це Не­бе­се́ и зем­ли́; Ра́­дуй­ся, све́т­лое Це́рк­ве Не­бе́с­ныя и зем­ны́я укра­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лы чти́­мая; Ра́­дуй­ся, пе­ва́е­мая от Се­ра­фи́м. Ра́­дуй­ся, све́т­лое про­ро́­чес­кое сбы­тие́; Ра́­дуй­ся, апо́с­то­лов по­хва­ло́. Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­чес­кое ис­по­ве́­да­ние; Ра́­дуй­ся, пре­по­до́б­ных ве́н­че. Ра́­дуй­ся, пра́­вед­ных ве­се́­лие; Ра́­дуй­ся, гре́ш­ных упо­ва́­ние. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 2

Ви́­дя­щи, Все­не­по­ро́ч­ная, с вы­со­ты́ Не­бе́с­на­го жи­ли́­ща Сво­его́, иде́­же с Сы́­ном Тво­и́м в сла́­ве пре­бы­ва́е­ши, скорбь ра­бо́в Тво­и́х в но­во­про­све­ще́н­нем гра́­де, я́ко гне́в­на­го ра́­ди Бо́­жия по­се­ще́­ния ве́­ра Хри­сто́­ва по­ру­га́е­ма бы­ва́­ет ага́­рян­ским зло­ве́­ри­ем, бла­го­во­ли́­ла еси́ яви́­ти ико́­ну Свою́, чу­де­сы́ ю про­слав­ля́ю­щи, да утвер­жда́е­мии зна́­мень­ми Твоея́ бла­го­да́­ти, хри­сто­лю­би́­вии лю́­дие ве́р­но во­пи­ю́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра­зу­ме́­ние три­кра́т­на­го яв­ле́­ния Бо­го­ма́­те­ре му́д­рая от­ро­ко­ви́­ца и́щу­щи, те­че́ ко влас­те́м, по­ве́­даю­щи им ди́в­ное яв­ле́­ние и гро́з­ное пре­ще́­ние: мы же ди­вя́­ще­ся свы́­ше да́н­ному от­ро­ко­ви́­це вра­зум­ле́­нию, бла­го­го­ве́й­но во­пи­е́м к Пре­бла­го­сло­ве́н­ней:

Ра́­дуй­ся, уст­на́­ми чи́с­ты­ми хва­лу́ Бо́­го­ви со­вер­ша́ю­щая; Ра́­дуй­ся, та́й­ны бла­го­да́­ти Бо́­жия ве́р­ным от­кры­ва́ю­щая. Ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных су­мни́­тель­ное слы́­ша­ние. Ра́­дуй­ся, ве́р­ных из­ве́ст­ная по­хва­ло́; Ра́­дуй­ся, мо́л­ние, не­ве́р­ных устра­ша́ю­щая. Ра́­дуй­ся, сла́­вою чу­де́с Тво­и́х ве́р­ных ра́­зум оза­ря́ю­щая; Ра́­дуй­ся, ага́­рян­ска­го зло­ве́­рия об­ли­че́­ние. Ра́­дуй­ся, гор­ды́­ни их низ­ло­же́­ние; Ра́­дуй­ся, ве́­ры хри­сти­а́н­ския утвер­жде́­ние. Ра́­дуй­ся, по­чи­та́­ния свя­ты́х ико́н ос­вя­ще́­ние; Ра́­дуй­ся, скорбь на́­шу в ра́­дость пре­тво­ря́ю­щая. Ра́­дуй­ся, не­сум­не́н­ною на­де́ж­дою нас уве­се­ля́ю­щая. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го бла­го­да́­тию Бо­го­ма́­те­ре умуд­ри́ и укре­пи́ от­ро­ко­ви́­цу к ис­ка́­нию мно­го­це́н­наго Бо́­жия да́­ра, и та, с ве́­рою дер­за́ю­щи о Го́с­по­де, при­сту­пи́ к тру­ду́ и, скры́­тое в зем­ли́ об­ре́т­ши со­кро́­ви­ще свя­ты́я ико́­ны Бо­го­ма́­те­ри, ра́­дост­но возо­пи́ к Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́ю­щи бла­го­утро́б­ное про­мыш­ле́­ние о но­во­про­све­ще́н­ных лю́­дех гра́­да Ка­за́­ни, от пре­чест­ны́я Твоея́ ико́­ны то́­ки чу­де́с ис­то­чи́­ла еси́, Вла­ды́­чи­це, сле­пы́м те­ле́с­ны­ма очи́­ма зре́­ние по­да­ва́ю­щи, омра­че́н­ных же ду­ше́в­но све́­том бо­го­поз­на́­ния и бла­го­че́с­тия оза­ря́ю­щи, де́вст­вую­щим под осе­не́­ни­ем Твоея́ ико́­ны при­ста́­ни­ще не­бу́р­ное да́­рую­щи. Се­го́ ра́­ди зо­ве́м Ти:

Ра́­дуй­ся, яв­ле́­ни­ем ико́­ны Твоея́ тьму лю́­тых об­стоя́­ний от­го­ня́ю­щая; Ра́­дуй­ся, лу­ча́­ми чу­де́с всех про­све­ща́ю­щая. Ра́­дуй­ся, сле­пы́х про­зре́­ние; Ра́­дуй­ся, омра­че́н­ных смы́с­лом про­све­ще́­ние. Ра́­дуй­ся, сла́­во Пра­во­сла́­вия; Ра́­дуй­ся, ти́­хое при­ста́­ни­ще и́щу­щих спа­се́­ния. Ра́­дуй­ся, Ма́­ти це­ло­му́д­рия; Ра́­дуй­ся, по­кро́­ве и ог­раж­де́­ние де́вст­ва. Ра́­дуй­ся, Е́ю­же ли­ков­ству́­ет все мно́­жест­во ве́р­ных; Ра́­дуй­ся, Ея́­же ра́­ди ры­да́­ет де́­мон­ское по́л­чи­ще. Ра́­дуй­ся, всех хри­сти­а́н вож­де­ле́н­ная По­мо́щ­ни­це; Ра́­дуй­ся, всех скор­бя́­щих Ра́­дос­те. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 4

Бу́­рю смя­те́­ний и кра­мо́­лы вра­га́­ми воз­дви́г­ну­тую в стра­не́ на́­шей уто­ли́­ти тща́щь­ся бла­же́н­ный Ер­мо­ге́н, спи­са́­тель чу­де́с Твоея́, Бо­го­ма́­ти, ико́­ны, сле́з­но пред не́ю мо­ля́­ше­ся и, ви́­дев, я́ко во́­ин­ству пра­во­сла́в­но­му в щит и по­бе́д­ное зна́­ме­ние Твоя́ ико́­на да­ро­ва́­ся, ве́­рою укреп­ля́е­мый до кон­ца́ жи­во­та́ сво­его́, во­пия́­ше Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше пра­во­сла́в­нии во́­ини от­кро­ве́н­ную Пре­по­до́б­ным Се́р­ги­ем свя­ти́­те­лю Ар­се́­нию та́й­ну, я́ко пред­ста́­тель­ством Бо­го­ма́­те­ре суд об Оте́­чест­ве на́­шем пре­ло­же́н на ми́­лость, ико́­ну Бо­го­ма́­тер­ню, я́ко зна́­мя по­бе́д­ное, при­и́м­ше, ис­хи­ти́­ша ма́­терь гра­до́в ру́с­ских из рук су­по­ста́т и возо­пи́­ша За­сту́п­ни­це хри­сти­а́н:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­га Вы́ш­ня­го; Ра́­дуй­ся, я́ко за всех мо́­ли­ши Сы́­на Тво­его́, Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го. Ра́­дуй­ся, я́ко всем тво­ри́­ши спас­ти́­ся в дер­жа́в­ный Твой по­кро́в при­бе­га́ю­щим; Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це всех су́­щих в ско́р­бех и бо­ле́з­нех. Ра́­дуй­ся, всем мо­ля́­щим­ся со­кру­ше́н­ным се́рд­цем пред пре­чи́с­тым Тво­и́м о́б­ра­зом по­ле́з­ная да́­рую­щая; Ра́­дуй­ся, из­бав­ле́­ние зол всем, не­воз­вра́т­но на­де́ж­ду иму́­щим на Тя. Ра́­дуй­ся, ти́­хое и до́б­рое при­ста́­ни­ще; Ра́­дуй­ся, ско́­рая По­мо́щ­ни­це. Ра́­дуй­ся, го­то́­вый и те́п­лый по­кро́­ве спа­се́­ния; Ра́­дуй­ся, ис­то­ча́ю­щая нам не­оску́д­ныя ми́­лос­ти. Ра́­дуй­ся, пред­ва­ря́ю­щая на по́­мощь; Ра́­дуй­ся, из­бав­ля́ю­щая от всех бед. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ яви́­ся Твоя́, Бо­го­ма́­ти, ико́­на, всю стра­ну́ Рос­си́й­скую об­те­ка́ю­щая, лу­ча́­ми чу­де́с Тво­и́х осия­ва́ю­щая всех блуж­да́ю­щих по мо́­рю стра́ст­на­го жи­тия́, мрак пе­ча́­лей и мглу вся́­ких не­ду́г и скор­бе́й про­го­ня́ю­щая и нас­тав­ля́ю­щая на путь спа­се́­ния с ве́­рою к Те­бе́ при­те­ка́ю­щих и во­пию́­щих к Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев царь Петр, я́ко от свя­ты́я ико́­ны Бо­го­ма́­тер­ни бла­го­да́­тию Бо́­жиею со­де­ва́­ют­ся мно́­гия чу­де­са́, при­е́м­лет ю в пу­те­во­ди́­тель­ни­цу во́­ин­ству сво­ему́ и в день бра́­ни на све́­ев в щит и по­кро́в, и по­бе­ди́в до кон­ца́ вра­га́ с по́­мо­щию Бо­го­ма́­те­ре, тем ка́­мень со­вер­ше́н­ный во ос­но­ва́­ние но́­ва­го ца́рст­вую­ще­го гра́­да по­ло­жи́, ико́­ну же Твою́ чу́д­ную, я́ко ос­вя­ще́­ние, я́ко щит и ог­раж­де́­ние, в се́рд­це гра́­да по­ста́­ви. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м Пре­чи́с­тей:

Ра́­дуй­ся, жи­ли́­ще и до́­ме Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го; Ра́­дуй­ся, вмес­ти́­ли­ще не­из­ре́чен­ныя Его́ сла́­вы. Ра́­дуй­ся, гра́­де оду­шев­ле́н­ный, при́с­но ца́рст­вую­щий; Ра́­дуй­ся, па­ла́­то пре­укра­ше́н­ная. Ра́­дуй­ся, Ра́­дос­те гра­до́в и ве́­сей; Ра́­дуй­ся, не­по­бе­ди́­мое хри­сти­а́н в бе­да́х хра­ни́­ли­ще и пред­гра́­дие. Ра́­дуй­ся, Це́рк­ве Пра­во­сла́вныя по­хва­ло́; Ра́­дуй­ся, Ру́с­ской зем­ли́ утвер­жде́­ние. Ра́­дуй­ся, хри­сто­лю­би́­ва­го во́­ин­ства По­мо́щ­ни­це; Ра́­дуй­ся, вра­го́в одо­ле́­ние. Ра́­дуй­ся, от бед из­бав­ле́­ние; Ра́­дуй­ся, Ма́­тер­ни­ми Тво­и́ми щед­ро́­та­ми всех по­се­ща́ю­щая. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 6

Пред­стоя́­ще пред пре­чи́с­тым Тво­и́м о́б­ра­зом ар­хи­ере́­ев со­сло́­вии и вси лю́­дие, мо­на́­си и мир­сти́и, про­по­ве́­ду­ют, Гос­по­же́ Бо­го­ро­ди́­тель­ни­це, ве­ли́­кия Твоя́ ми́­лос­ти, я́ко гра́­ды ог­раж­да́­еши, оби́­те­ли по­кры­ва́е­ши, ве́­си за­щи­ща́е­ши, и, ве́­ду­ще Тя во­и́с­тин­ну По­мо́щ­ни­цу си́­льну и не­по­бе­ди́­му, со сле­за́­ми при­но́­сят Ти мо­ли́т­вы, да про­стре́­ши к Сы́­ну Тво­ему́ Бо­го­но́с­ныя ру́­ки за лю́­ди Твоя́, во е́же из­ба́­ви­ти нас от всех бед и на­па́с­тей, да бла­го­да́р­не во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́в­ши про­све­ще́­ние и́с­тин­ное и от­гна́в­ши дре́в­ле лесть ага́­рян­скую во но­во­про­све­ще́н­ней стра­не́ Ка­зан­ской, ны́­не во всех гра́­дех рос­си́й­ских све́­ти­ши све́­том чу­де́с и ми́­лос­тей: при­те­ка́ю­щий бо с ве́­рою ко Тво­е́й ико­не цель­бо­но́с­ней скор­бе́й из­бав­ле́­ние, не­ду́­гов ис­це­ле́­ние и ра́­дос­ти вся́­кия ис­пол­не́­ния при­е́м­лют, во­пию́­ще Те­бе́ усе́рд­но:

Ра́­дуй­ся, не­ис­то­щи́­мый ис­то́ч­ни­че свя­ты́­ни; Ра́­дуй­ся, мно­го­те­ку́­щая ре­ко́ Бо­же́ст­вен­ная бла­го­да́­ти. Ра́­дуй­ся, гре́ш­ных с Бо́­гом при­ми­ре́­ние; Ра́­дуй­ся, гре­хо́в на́­ших очи­ще́­ние. Ра́­дуй­ся, бла­го­че́с­тия Нас­та́в­ни­це; Ра́­дуй­ся, в до́б­рых де́­лех утвер­жде́­ние и по́­мо­ще. Ра́­дуй­ся, до́б­рыя обе́­ты при­е́м­лю­щая; Ра́­дуй­ся, бла­ги́м на­ме́­ре­ни­ем спо­со́б­ствую­щая. Ра́­дуй­ся, злы́я на­чи­на́­ния раз­ру­ша́ю­щая; Ра́­дуй­ся, вра́­жия ко́з­ни рас­тор­га́ю­щая. Ра́­дуй­ся, ско́­рая че­ло­ве́­ком По­мо́щ­ни­це; Ра́­дуй­ся, ми́­лость су­гу́­бо нам по­даю́­щая. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 7

Хо­тя́­щу на­ро́­ду пра­во­сла́в­но­му ис­по­ве́­да­ти ми́­лос­ти Пре­бла­го­сло­ве́н­ныя Ца­ри́­цы Не́­ба и зем­ли́ и по си́­ле бла­го­да́р­ствен­ная при­нес­ти́ о из­бав­ле́­нии его́ от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ных, ди́в­но­му хра́­му, со­зда́н­ному в честь пре­чу́д­ныя ико́­ны, по­бе́д­ная в дар при­не­се́, да вси па́­мя­тую­ще ми́­лость Бо­го­ма́­те­ре, спа́с­шия град сей и стра­ну́, вы́­ну вос­пе­ва́­ют Бо́­гу бла­го­да́р­ны­ми ус­ты́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Сто́ль­но­му гра́­ду Рос­си́и свя­та́я ико́­на Твоя́, Бо­го­ма́­ти, во­и́с­тин­ну яви́­ся бла­га́я Оди­ги́т­рия, я́ко­же дре́в­ле Ца­ре­гра́­ду: к Те­бе́ бо при­бе­га́­ют лю́­дие, по́­мо­щи Твоея́ на на­ча́­ло пу­ти́ и дел сво­и́х про­ся́­ще и бла­го­да́р­ствен­ная при­но­ся́­ще мо­ле́­ния пред пре­чи́с­тою ико́­ною Твое́ю за из­бав­ле́­ние от скор­бе́й и на­па́с­тей, Те­бе́ По­мо́щ­ни­цу и За­сту́п­ни­цу кре́п­кую ве́­да­ют. Те́м­же бла­го­да́р­ствен­но во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Рос­си́й­ския стра­ны́ по­кро́­ве; Ра́­дуй­ся, Пра­во­сла́­вия в ней ог­раж­де́­ние и утвер­жде́­ние. Ра́­дуй­ся, не­со­кру­ши́­мый щи́­те во́­ин­ов на́­ших; Ра́­дуй­ся, бро­не́ их не­уяз­ви́­мая. Ра́­дуй­ся, ко́з­ни вра­го́в об­ли­ча́ю­щая; Ра́­дуй­ся, я́ко пау­чи́­ну их рас­тер­за́ю­щая. Ра́­дуй­ся, не­че́с­тия об­ли­че́­ние; Ра́­дуй­ся, кра­мо́­лы раз­ру­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, ю́ных от за­блуж­де́­ний ис­прав­ле́­ние; Ра́­дуй­ся, ста́р­цев уте­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, ду­ше­вре́д­ных уче́­ний низ­ло­же́­ние; Ра́­дуй­ся, ду­ше­по­ле́з­ных зна́­ний да­ро­ва́­ние. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 8

Стра́н­но и су­мни́­тель­но не­ве́­рую­щим слу́­ша­ти, ка́­ко от ико́­ны Твоея́ то́­ки бла­го­да́­ти ис­те­ка́­ют, во­ня́ жи­во́т­ная бла­го­уха́­ет: мы же, ве́рую­ще сло́­ву, ре­че́н­ному То­бо́й, Вла­ды́­чи­це, к пер­во­на­пи́­сан­ней ико­не: «С то­бо́й Моя́ бла­го­да́ть и си́­ла», упо­ва́­ем, я́ко и с се́ю ико́­ною бла­го­да́ть Твоя́ вы́­ну: те́м­же бла­го­го­ве́й­но пред­стоя́­ще ло­бы­за́­ем ю, по­кло­ня́­ем­ся ей, я́ко Те­бе́ Са­ме́й су́­щей, честь бо ико́­ны на пер­во­об­ра́з­ное вос­хо́­дит, и Твоя́ бла­го­да́ть се́ю ико́­ною зна́­ме­ния и чу­де­са́ со­де­ва́­ет всем с ве́­рою при­те­ка́ю­щим к Те­бе́ и во­пию́­щим Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Вся бы́в­ши го­ре́, к Не­бе́с­ным взя́­та, и зем­ны́х не ос­тав­ля́­еши, Бо­го­ма́­ти, свя­ще́н­ным Тво­и́м пред­ста́­тель­ством: и́ма­ши бо ма́­тер­нее дерз­но­ве́­ние ко Хри­сту́ Бо́­гу на́­ше­му. Те́м­же утвер­ди́ в ми́­ре глу­бо́­це пра­во­сла́в­ных жи­тие́ и вся по­ле́з­ная всег­да́ да́­руй ра­бо́м Тво­и́м, да ве­ли­ча́ю­ще вос­пе­ва́­ем Ти:

Ра́­дуй­ся, Не­вме­сти́­ма­го вмес­ти́­ли­ще; Ра́­дуй­ся, осе­не́н­ная си́­лою Вы́ш­ня­го. Ра́­дуй­ся, про­зя́б­шая Клас Не­бе́с­ный; Ра́­дуй­ся, мир весь ду­ше­па́­губ­на­го гла́­да из­ба́вль­шая. Ра́­дуй­ся, вы́­ну хо­да́­тай­ствую­щая за род наш; Ра́­дуй­ся, я́ко мно́­го мо́­жет мо­ли́т­ва Твоя́ пред Сы́­ном Тво­и́м и Бо́­гом. Ра́­дуй­ся, всех нас при Кре­сте́ Сы́­на Тво­его́ усы­но­ви́в­шая; Ра́­дуй­ся, всег­да́ Ма́­тер­нюю лю­бо́вь к нам яв­ля́ю­щая. Ра́­дуй­ся, Хо­да́­таи­це ве́ч­ных благ; Ра́­дуй­ся, и во вре́­мен­ней жи́з­ни по­ле́з­ная нам по­даю́­щая. Ра́­дуй­ся, из­ве́ст­ное при­бе́­жи­ще на́­ше во всех ско́рб­ных об­стоя́­ни­их; Ра́­дуй­ся, не­со­мне́н­ное уте­ше́­ние в пе­ча́­лех. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 9

Вся́­ка­го ес­тест­ва́ а́н­гель­ска­го пре­вы́ш­шая яви́­ла­ся еси́, Пре­свя­та́я Де́­во: Бо́­га бо за­ча­ла́ еси́ пло́­тию, Не­вме­сти́­ма­го все́­ми вмес­ти́­ла еси́ во утро́­бе Тво­е́й, на ру­ка́х но­си́­ла еси́ Но­ся́­ща­го весь мир дла́­нию: те́м­же, я́ко Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и Сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м ве­ли­ча́ю­ще Тя, во­пи­е́м о Те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ви­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя, я́ко ры́­бы без­гла́с­ныя, ви́­дим о Те­бе́, Бо­го­ро́­ди­це: не­до­уме́­ет бо всяк язы́к бла­го­хва­ли́ти Тя по до­стоя́­нию, из­умева́­ет ум пе́­ти Тя, Бо­го­ро́­ди­це; оба́­че Бла­га́я су́­щи, при­ими́ и от нас ар­ха́н­гель­ский глас, Те­бе́ во­пию́­щих:

Ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная; Ра́­дуй­ся, я́ко Гос­по́дь с То­бо́ю. Ра́­дуй­ся, Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х; Ра́­дуй­ся, об­ре́т­шая бла­го­да́ть у Бо́­га. Ра́­дуй­ся, ро­ди́в­шая Спа­си́­те­ля ми́­ру; Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Сы́­на Бо́­жия. Ра́­дуй­ся, Ро­ди́­тель­ни­це Ве́ч­на­го Ца­ря́; Ра́­дуй­ся, из­рас­ти́в­шая нам плод жи­во­та́. Ра́­дуй­ся, ос­вя­ще́н­ная Ду́­хом Свя­ты́м; Ра́­дуй­ся, осе­не́н­ная си́­лою Все­вы́ш­ня­го. Ра́­дуй­ся, ве́р­ная Ра­бо́ Гос­по́д­ня; Ра́­дуй­ся, я́ко Тя бла­жа́т вси ро́­ди. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́­щи мно́­гия от на­ходя́­щих зол, скор­бе́й и бо­ле́з­ней, чу́д­ную ико́­ну Твою́, Бо­го­ма́­ти, да­ро­ва́­ла еси́, ея́­же ра́­ди сле­пи́и пре­зи­ра́­ют, хро­ми́и хо́­дят, раз­сла́б­лен­нии воз­ста­ю́т, бес­ну́ю­щи­ися ис­це­ля́­ют­ся, зем­ли́ пло­до­но́­сие по­да­е́т­ся, лю́­дие от смер­то­но́с­ныя я́з­вы из­бав­ля́­ют­ся, гра́­ды и до́­мы от ог­ня́ спа­са́­ют­ся: те́м­же про­слав­ля́ю­ще Бо́­га, даю́­ща­го нам та­ко­вы́я ми́­лос­ти, во­пи­е́м Ему́ усе́рд­но: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́, Бо­го­ро́­ди­це, стра­не́ Рос­си́й­стей, гра́­дом ог­раж­де́­ние и сла́­ва, пра­во­сла́в­но­му во́­ин­ству на вра­ги́ укреп­ле́­ние. Те́м­же, бла­го­да­ря́­ще Тя, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, про­слав­ля́ю­щих Тя про­слав­ля́ю­щая; Ра́­дуй­ся, не чту́­щих Тя по­срам­ля́ю­щая. Ра́­дуй­ся, вра­го́в устра­ше́­ние; Ра́­дуй­ся, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ных из­бав­ле́­ние. Ра́­дуй­ся, во́­ин­ов кре́­пос­те; Ра́­дуй­ся, в дни бра́­ни за­бра́­ло и ог­раж­де́­ние. Ра́­дуй­ся, в дни ми́­ра жи­во­но́с­ный са́­де, уве­се­ля́ю­щий серд­ца́ ве́р­ных; Ра́­дуй­ся, ору́­жие, его́­же тре­пе́­щут де́­мо­ни. Ра́­дуй­ся, спа­си́­тель­ный еле́й, ума­ща́ю­щий гре­хо́в­ныя ра́­ны ка́ю­щих­ся; Ра́­дуй­ся, те́п­лое на́­ше упо­ва́­ние. Ра́­дуй­ся, не­сум­не́н­ная на́­ша На­де́ж­до; Ра́­дуй­ся, ти́­хое и до́б­рое при­ста́­ни­ще. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 11

Пе́­ние хва­ле́б­ное и бла­го­да́р­ствен­ное при­но́­сят Те­бе́, Вла­ды́­чи­це, при­па́­даю­ще ко ико­не Тво­е́й и лю­бе́з­но ло­бы­за́ю­ще ю, дев ли́­цы, под дер­жа́в­ным по­кро́­вом Тво­и́м ти́­хое и ми́­рное и́но­чес­кое жи­тие́ про­вож­да́ю­щии, и воз­ло­жи́в­ше на Тя все упо­ва́­ние, ра́­дост­но во­пи­ю́т Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Я́ко све­то­при­е́м­ную све­щу́, зрим Твою́ чест­ну́ю ико́­ну, Пре­свя­та́я Вла­ды́­чи­це: та бо не­ве­ще́ст­вен­ный огнь бла­го­да́­ти Твоея́ вос­при­е́м­ши, и в по­до́­би­их ея́ но́­вы воз­жи­га́­ет све­ти́ль­ни­ки, при­ча́ст­ны тоя́ж­де си́­лы бла­го­да́т­ныя, и оза­ря́­ет чу­де­сы́, нас­тав­ля́ю­щи на путь спа­се́­ния всех во­пию́­щих Ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная; Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, Ма́­ти Де́­во. Ра́­дуй­ся, до́б­рая Нас­та́в­ни­це не­по­ро́ч­на­го де́вст­ва; Ра́­дуй­ся, Хра­ни́­тель­ни­це рев­ну́ю­щих о чис­то­те́. Ра́­дуй­ся, жен по­хва­ло́; Ра́­дуй­ся, дев ве­ли­ча́­ние. Ра́­дуй­ся, вдов за­ступ­ле́­ние; Ра́­дуй­ся, си­ро́т при­зре́­ние. Ра́­дуй­ся, ни́­щих Пи­та́­тель­нице; Ра́­дуй­ся, на­ги́х оде­я́ние. Ра́­дуй­ся, пе­ча́ль­ных уте­ше́­ние; Ра́­дуй­ся, скор­бя́­щих ве­се́­лие. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 12

Бла­го­да́ть да́­ти вос­хо­те́в­ши по­чи­та́ю­щим Тя с лю­бо́­вию, Бо­го­ро­ди́­тель­ни­це, при­су́­ще­го Ти си́­лу бла­го­да́т­ную ос­та́­ви­ла еси́ во свя­ты́х Тво­и́х ико́­нах, и́бо Бо­же́ст­вен­ная бла­го­да́ть, спре­бы­ва́ю­щи тем (ико́­нам), зна́­ме­ния и чу­де­са́ вы́­ну со­де­ва́­ет и ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных не­ду́г ис­це­ле́­ние всем с ве́­рою при­хо­дя́­щим по­да­е́т Тво­и́ми Бо­го­ма́­тер­ни­ми не­пре­ста́н­ны­ми к Бо́­гу мо­ли́т­ва­ми о во­пию́­щих Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще Твоя́ чу­де­са́, бы́в­шая в дре́в­няя и нас­тоя́­щая вре­ме­на́, хва́­лим Тя, я́ко Жи­во­но́с­ный Ис­то́ч­ник бла­го­да́­ти, я́ко не­ис­то­щи́­мую ре́­ку чу­де́с, я́ко бе́зд­ну ми́­лос­ти и щед­ро́т, и все упо­ва́­ние по Бо́­зе воз­ла­га́ю­ще на Тя и в сей и в бу́­ду­щей жи́з­ни, про­слав­ля́ю­ще Тя, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н не­по­сты́д­ное упо­ва́­ние; Ра́­дуй­ся, ве́р­ных спа­си́­тель­ное при­бе́­жи­ще. Ра́­дуй­ся, не­на­де́ж­ных на­де́я­ние; Ра́­дуй­ся, от­ча́­ян­ных спа­се́­ние. Ра́­дуй­ся, ба́­не, омы­ва́ю­щая со́­весть; Ра́­дуй­ся, ро­со́, ожив­ля́ю­щая ду́­ши. Ра́­дуй­ся, бо­ле́з­ней вра­чев­ство́ ско́­рое и без­ме́зд­ное; Ра́­дуй­ся, от всех бед бы́ст­рое из­бав­ле́­ние. Ра́­дуй­ся, Уте́­ши­тель­ни­це во вся́­кой ско́р­би; Ра́­дуй­ся, из глу­би­ны́ по­ги́­бе­ли спа­са́ю­щая. Ра́­дуй­ся, от­ра́­до в день сме́р­ти; Ра́­дуй­ся, еди́­ная На­де́ж­до и по сме́р­ти. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 13

О Все­пе́­тая Ма́­ти, ро́жд­шая всех свя­ты́х Свя­те́й­шее Сло́­во, при­ими́ ны́­не ма́­лое сие́ мо­ле́­ние и, ве­ли́­чия ра́­ди бла́­гос­ти Твоея́ и бе́зд­ны щед­ро́т Тво­и́х, не по­мя­ни́ мно́­жест­ва гре­хо́в на́­ших, но ис­по́л­ни во бла­ги́х про­ше́­ния на́­ша, по­да­ва́ю­щи те́­лу здра́­вие, ду́­ши спа­се́­ние, из­бав­ля́ю­щи от вся́­кия ну́ж­ды и пе­ча́­ли и Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го на­сле́д­ни­ки со­тво­ря́ю­щи всех ве́р­но во­пию́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды.)

Икос 1

А́н­гел пред­ста́­тель по́с­лан бысть ре­щи́ Бо­го­ро́­ди­це «Ра́­дуй­ся», ег­да́ Бог Сло́­во во­площа́­ше­ся во утро́­бе Ея́: и мы, гре́ш­нии, про­слав­ля́ю­ще яв­ле́­ние чу́д­ныя Ея́ ико́­ны и Бо­же́ст­вен­на­го Мла­де́н­ца Спа́­са Хри­ста́, со уми­ле́­нием во­пи­е́м Бла­го­да́т­ней:

Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це; Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия. Ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це Не­бе­се́ и зем­ли́; Ра́­дуй­ся, све́т­лое Це́рк­ве Не­бе́с­ныя и зем­ны́я укра­ше́­ние. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лы чти́­мая; Ра́­дуй­ся, пе­ва́е­мая от Се­ра­фи́м. Ра́­дуй­ся, све́т­лое про­ро́­чес­кое сбы­тие́; Ра́­дуй­ся, апо́с­то­лов по­хва­ло́. Ра́­дуй­ся, му́­че­ни­чес­кое ис­по­ве́­да­ние; Ра́­дуй­ся, пре­по­до́б­ных ве́н­че. Ра́­дуй­ся, пра́­вед­ных ве­се́­лие; Ра́­дуй­ся, гре́ш­ных упо­ва́­ние. Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Кондак 1

Из­бра́н­ной от всех ро­до́в За­сту́п­ни­це ро́­да хри­сти­а́н­ска­го, по­кро́­вом Своея́ бла́­гос­ти по­кры­ва́ю­щей стра­ну́ на́­шу пра­во­сла́в­ную, бла­го­да́р­ствен­ная пе́­ния при­но́­сим Ти, Бо­го­ро́­ди­це, о яв­ле́­нии чу́д­ныя Твоея́ ико́­ны. Ты же, я́ко Все­ми́­лос­ти­вая, всех при­те­ка́ю­щих к Те­бе́ По­мо́щ­ни­це, за­сту­па́й нас во всех ско́р­бех и ну́ж­дах, бе­да́х и на­па́с­тех, да зо­ве́м Ти: Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це усе́рд­ная ро́­да хри­сти­а́н­ска­го.

Мо­ли́т­вы Пре­свя­той Бо­го­ро́­ди­це пе­ред Ея́ ико­ной, име­нуе­мой «Ка­зан­ская»

Мо­ли́т­ва пер­вая

О Пре­свя­та́я Гос­по­же́ Вла­ды́­чи­це Бо­го­ро́­ди­це! Со стра́­хом, ве́­рою и лю­бо́­вию при­па́­даю­ще пред чест­но́ю ико́­ною Твое́ю, мо́­лим Тя: не от­вра­ти́ ли­ца́ Тво­его́ от при­бе­га́ю­щих к Те­бе́, умо­ли́ ми­ло­се́р­дая Ма́­ти, Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га на́­ше­го, Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́, да со­хра­ни́т ми́­рну стра­ну́ на́­шу, Це́р­ковь Свою́ Свя­ту́ю да не­зы́б­ле­му со­блю­де́т от не­ве́­рия, ере­се́й и рас­ко́­ла. Не и́ма­мы бо ины́я по́­мо­щи, не и́ма­мы ины́я на­де́ж­ды, ра́­зве Те­бе́, Пре­чи́с­тая Де́­во: Ты еси́ Все­си́ль­ная хри­сти­а́н По­мо́щ­ни­ца и За­сту́п­ни­ца. Из­ба́­ви всех с ве́­рою Те­бе́ мо­ля́­щих­ся от па­де́­ний гре­хо́в­ных, от на­ве́­та злых че­ло­ве́к, от вся́­ких ис­ку­ше́­ний, скор­бе́й, бед и от на­пра́с­ныя сме́р­ти: да́­руй нам дух со­кру­ше́­ния, сми­ре́­ние серд­ца́, чис­то­ту́ по­мыш­ле́­ний, ис­прав­ле́­ние гре­хо́в­ныя жи́з­ни и ос­тав­ле́­ние пре­гре­ше́­ний, да вси бла­го­да́р­не вос­пе­ва́ю­ще ве­ли́­чия Твоя́, спо­до́­бим­ся Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия и та́­мо со все́­ми свя­ты́­ми про­сла́­вим Пре­чест­но́е и Ве­ли­ко­ле́­пое И́мя От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О, Пре­свя­та́я Вла­ды́­чи­це Бо­го­ро́­ди­це, Ца­ри́­це Не­бе­си́ и зем­ли́, вы́ш­шая а́н­гел и ар­ха́н­гел и всея́ тва́­ри чест­не́й­шая, чи́с­тая Де́­во Ма­ри́е, ми́­ру бла­га́я По­мо́щ­ни­це, и всем лю́­дем утвер­жде́­ние, и во вся́­ких ну́ж­дах из­бав­ле́­ние! При́­зри и ны́­не, Гос­по­же́ Все­ми́­лос­ти­вая, на ра­бы́ Твоя́, Те­бе́ уми­ле́н­ною ду­ше́ю и со­кру­ше́н­ным се́рд­цем мо­ля́­щия­ся, со сле­за́­ми к Те­бе́ при­па́­даю­щия и по­кла­ня́ю­щия­ся пре­чи́с­то­му и цель­бо­но́с­ному о́б­ра­зу Тво­ему́, и по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния Тво­его́ про­ся́­щия. О, Все­ми́­лос­ти­вая и Пре­ми­ло­се́р­дая Де́­во Бо­го­ро́­ди­це Чи́с­тая! Воз­зри́, Гос­по­же́, на лю́­ди Твоя́: мы бо гре́ш­нии не и́ма­мы ины́я по́­мо­щи, ра́­зве Те­бе́ и от Те­бе́ ро́жд­ша­го­ся Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го. Ты еси́ за­сту́п­ни­ца и пред­ста́­тель­ни­ца на́­ша. Ты еси́ оби́­ди­мых за­щи́­ще­ние, скор­бя́­щим ра́­до­ва­ние, си́­рым при­бе́­жи­ще, вдо́­вам хра­ни́­тель­ни­ца, де́­вам сла́­ва, пла́­чу­щим ве­се́­лие, боль­ны́м по­се­ще́­ние, не­мощ­ны́м ис­це­ле́­ние, гре́ш­ным спа­се́­ние, Се­го́ ра́­ди, о Бо­го­ма́­ти, к Те­бе́ при­бе­га́­ем, и на Твой Пре­чи́с­тый о́б­раз с Пред­ве́ч­ным на ру­ку́ Твое́ю дер­жи́м­ым Мла­де́н­цем, Го́с­по­дем на́­шим Иису́­сом Хри­сто́м взи­ра́ю­ще, уми­ле́н­ное пе́­ние Те­бе́ при­но́­сим и во­пи­е́м: по­ми́­луй нас, Ма́­ти Бо́­жия, и про­ше́­ние на́­ше ис­по́л­ни, вся бо суть воз­мо́ж­на хо­да́­тай­ству Тво­ему́: я́ко Те­бе́ сла́­ва по­до­ба́­ет ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

За­сту́п­ни­це усе́рд­ная, Ма́­ти Го́с­по­да Вы́ш­ня­го, за всех мо́­ли­ши Сы́­на Тво­его́, Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, и всем тво­ри́­ши спас­ти́­ся, в дер­жа́в­ный Твой по­кро́в при­бе­га́ю­щих. Всех нас за­сту­пи́, о Гос­по­же́ Ца­ри́­це и Вла­ды́­чи­це, и́же в на­па́с­тех и ско́р­бех и в бо­ле́з­нех, об­ре­ме­не́н­ных гре­хи́ мно́­ги­ми, пред­стоя́­щих и мо­ля́­щих­ся Те­бе́ уми­ле́н­ною ду­ше́ю и со­кру­ше́н­ным се́рд­цем пред пре­чи́с­тым Тво­и́м о́б­ра­зом со сле­за́­ми, и не­воз­вра́т­но на­де́ж­ду иму́­щих на Тя, из­бав­ле́­ния всех зол, всем по­ле́з­ная да́­руй и вся спа­си́, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во: Ты бо еси́ Бо­же́ст­вен­ный по­кро́в ра­бо́м Тво­и́м.

Кондак, глас 8

При­те­це́м, лю́­дие, к ти́­хо­му се­му́ и до́б­ро­му при­ста́­ни­щу, ско́­рой По­мо́щ­ни­це, го­то́­во­му и те́п­ло­му спа­се́­нию, по­кро́­ву Де́­вы: уско­ри́м на мо­ли́т­ву и по­тщи́м­ся на по­кая́­ние: ис­то­ча́­ет бо нам не­оску́д­ныя ми́­лос­ти Пре­чи́с­тая Бо­го­ро́­ди­ца, пред­ва­ря́­ет на по́­мощь и из­бав­ля́­ет от ве­ли́­ких бед и зол бла­го­нра́в­ныя и бо­го­боя́­щия­ся ра­бы́ Своя́.

Ве­ли­ча́­ние

Ве­ли­ча́­ем Тя, Пре­свя­та́я Де́­во, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, и чтем о́б­раз Твой свя­ты́й, и́м­же то́­чи­ши ис­це­ле́­ния всем с ве́­рою при­те­ка́ю­щым.